Persbericht Alphen één inzake openbaarheid behandeling dossier Lage Zijde

De fractie van Alphen Eén heeft vandaag het college verzocht de plannen voor wat betreft de Lage Zijde niet meer in beslotenheid te behandelen maar de discussie in alle openbaarheid te voeren. De fractie vindt het onaanvaardbaar dat plannen met een dergelijke impact besloten worden behandeld. De fractie wil dan ook dat de geplande besloten commissievergadering van 19 september 2005 openbaar is zodat iedere burger van Alphen aan den Rijn kennis kan nemen van de plannen en de eventuele consequenties die deze plannen hebben voor met name de bewoners in het plangebied.

Fractie lokale politieke beweging “Alphen Een” Alphen aan den Rijn, 22 augustus 2005 Het college van B en W der gemeenteAlphen aan den Rijn Geacht College, Op 19 september a.s. staat op de agenda wederom een besloten commissievergadering in verband met de verdere ontwikkeling rond de Lage Zijde. Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 20 juni 2005. Op 20 juni 2005 zouden wij als commissie worden geïnformeerd over de herijking van de plannen die er op dat moment lagen voor wat betreft de Lage Zijde. Op zich lijkt dat een redelijke zaak en een besloten vergadering kan dan nuttig zijn. Wat schetste onze verbazing: er was geen sprake van een herijking van de bestaande plannen, er was sprake van een volledig nieuw masterplan Lage Zijde. Zonder uit de vertrouwelijk vergadering mededelingen te willen doen, is duidelijk dat deze plannen een dusdanige impact hebben dat de ontwikkeling van het huidige stadshart daarbij bleekjes afsteekt. De discussie over dit onderwerp dient naar onze mening dan ook niet vertrouwelijk maar in alle openbaarheid gevoerd te worden. Allereerst zal besproken moeten worden of de gemeenteraad een dergelijke grootschalige ontwikkeling op deze wijze wenselijk acht, dit ondanks het gegeven dat het college al een keuze zou hebben gemaakt. Na het stadshart en de stationsomgeving is het misschien langzamerhand wel genoeg. Tijdens de besloten vergadering is aangegeven dat er een communicatieplan komt naar de bewoners maar de vraag is dan wel waarover gecommuniceerd gaat worden? Is er op dat moment nog enige ruimte voor welke inspraak dan ook en wordt er daadwerkelijk nagedacht over de gevolgen voor de bewoners in het plangebied. Onze fractie is bang dat er op dit moment al onomkeerbare stappen worden gezet c.q. afspraken worden gemaakt die in een later stadium moeilijk of helemaal niet zijn terug te draaien. Wij zijn dan ook van mening dat over deze plannen in het vervolg in volle openbaarheid gediscussieerd moet worden en dat de vergadering van 19 september a.s. derhalve openbaar dient te zijn, waarbij verder alle op dit moment aanwezige stukken eveneens terInzage van de raad dienen te liggen. Wij verzoeken u dan ook de vergadering van 19 september a.s. als een openbare vergadering te beschouwen waarbij de tot op dit moment bekende stukken voor de raad ter inzage liggen. Mocht het college vasthouden aan een besloten behandeling van deze plannen, dan zullen wij ons over verdere stappen beraden. Met vriendelijke groet, Ank de Groot-Slagter,

fractievoorzitter Alphen Een

Alphen aan den Rijn, 13 september 2005 Het college van B en W der gemeenteAlphen aan den Rijn Geacht College, Op 22 augustus jl. schreef ik u een brief waarin ik u om een openbare commissievergadering vroeg voor wat betreft de plannen rond de Lage Zijde. Tot op heden mocht ik daarop geen reactie uwerzijds ontvangen. Slechts van de voorzitter van de gemeenteraad ontving ik een informele reactie die ik heb beantwoord. Het getuigt van behoorlijk bestuur indien ik op zijn minst een antwoord van u had ontvangen op mijn verzoek de vergadering openbaar te houden en u op grond van argumenten aangeeft waarom naar uw mening de vergadering besloten dient te zijn. Slechts uit de toegezonden commissie-agenda is op te maken dat de vergadering besloten blijft. Wij blijven van mening dat de vergadering openbaar dient te zijn en zullen ons beraden hoe nu verder te handelen. Met vriendelijke groet, Ank de Groot-Slagter,fractievoorzitter Alphen Een

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *