Dat vindt Rijngouwelokaal: Zwammerdam het mooiste dorp aan de Oude Rijn….

Zwammerdam het mooiste dorp aan de Oude Rijn….

Zeker, hartje Groene Hart en hartje Randstad.

Maar toch zijn er een paar onderwerpen die aandacht behoeven. Aandacht waar RGL zich graag voor u op inzet!

Er is bijna geen middenstand meer in Zwammerdam, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Voor boodschappen ben je al snel aangewezen op Bodegraven en Alphen. En één keer in de week een rijdende winkel of de bezorgdienst van AH is onvoldoende. Daarnaast vergrijst het dorp in hoog tempo.

Een uitgekiend woningbeleid met daar aangekoppeld werkgelegenheid voor kleine bedrijven maakt het wonen in ons dorp aantrekkelijker. Misschien kan er dan weer een kleine supermarkt terug komen, gerund door vrijwilligers en pupillen van de Ipse de Bruggen.

Uit de zorgenquête blijkt ook dat er behoefte is aan oplossingen die de vereenzaming tegen gaan. Er is behoefte aan vervoer op maat, naar ziekenhuizen en voor de boodschappen. Behoefte aan klein tuin onderhoud en aan een klussendienst. Onderwerpen waar ik mede namens RGL nauw betrokken ben. Onderwerpen ook die de cohesie in een dorp aanzienlijk kunnen versterken. Het is immers fijn wonen in Zwammerdam en dat moet ook zo blijven.

Helaas zorgt de keuze van een MFA aan de Spoorlaan voor een schisma in ons dorp. Veel mensen vinden de locatiekeuze aan de Spoorlaan een historische misser! RGL is het daar volledig mee eens.

Een MFA hoort in het centrum van een dorp thuis, laagdrempelig en open voor iedereen. De huidige locatie van het dorpshuis Zwanenburcht is de beste plek volgens veel inwoners en RGL. Zeker als je ziet dat de  vergrijzing toe neemt dan is een dorpshuis de woonkamer voor veel alleenstaanden. En voor het terrein aan de Spoorlaan kan de keuze vallen op starterswoningen of kleinschalige zorgwoningen, onder auspiciën van Ipse de Bruggen.

 Bram Strookman, commissielid en kandidaat raadslid Rijngouwelokaal

Dat vindt RijnGouweLokaal!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Gratis parkeren of toch niet?

 Dit was de week van het gratis parkeren, een opgestapte wethouder en de macht van de VOA achter de schermen.

 

Laat ik beginnen met het gratis parkeren. Natuurlijk wil RijnGouweLokaal gratis parkeren. Lees ons verkiezingsprogramma maar. Gratis parkeren voor al die inwoners in het centrum die op dit moment € 36,00 per jaar per vergunning betalen en nog eens € 36,00 per jaar voor een bezoekersvergunning. Waarom? Gewoon omdat je in het centrum woont. Heb je dan een parkeerplaats voor je deur? Nee dat niet, op bepaalde tijdstippen blijf je rondjes rijden op zoek naar een plekje in de buurt.

Dus die vorm van gratis parkeren juichen wij van harte toe.

Maar helaas ging het hier niet over. Er moet gratis geparkeerd gaan worden in het centrum om het stadshart een impuls te geven na jaren wanbeleid en hoogmoedswaanzin.

Maar ja, gratis is natuurlijk niet gratis. Het gaat de gemeente per jaar zeker

€ 2 miljoen per jaar kosten, ervan uitgaande dat de eerste twee uren gratis worden. En dat bedrag zal ergens vandaan moeten komen. Een kleine rekensom leert dat dit per inwoner dan ongeveer € 18,50 gaat kosten, waarbij alle kernen meebetalen. Een gezin met drie personen gaat dan per jaar € 55,00 meer betalen. Als je de kernen niet meerekent en alleen uitgaat van de oude gemeente Alphen aan den Rijn gaat dat per huishouden van drie personen ongeveer € 80,00 per jaar kosten. Hoezo gratis? Voor de inwoners van het centrum komt dit nog eens bovenop de bedragen die zij nu al betalen.

En wat gebeurt er als het parkeren gratis wordt? Lopen we dan niet het risico dat mensen die nu de fiets nemen voor het gemak de auto pakken met als gevolg nog meer extra parkeerdruk. Let wel: dit zijn dus geen nieuwe klanten die voor extra omzet zorgen. En waarom zouden Alphenaren meer gemeentelijke lasten moeten gaan betalen voor gebruikers die niet uit Alphen komen.

Zou gratis parkeren het centrum echt aantrekkelijker maken? In Nederland zijn diverse onderzoeken geweest naar gratis parkeren. Men verschilt van mening maar over het algemeen is men het erover eens dat alleen gratis parkeren een centrum niet aantrekkelijker aanmaakt. Winkelaanbod, activiteiten en gezelligheid zijn minstens even belangrijk.

RijnGouweLokaal is dus alleen voor gratis parkeren voor de bewoners in het centrum van Alphen aan den Rijn. Iedereen die verder een bezoek aan het centrum brengt, betaal gewoon parkeergeld. En als de winkeliers dat niet willen, dan zullen ze zelf door acties (bij bepaalde aankopen teruggave van parkeergeld) zelf voor een oplossing moeten zorgen.

En dan het aftreden van wethouder Hoekstra, de macht van de VOA en hoe nu verder.

Binnen de collegepartijen zou al een aantal weken een voorstel circuleren over gratis parkeren. Het zou volgens diverse partijen nog niet voldragen zijn. De oppositiepartijen kennen dit voorstel niet. Het heeft in ieder geval geleid tot het aftreden van wethouder Hoekstra. Een wethouder die veel onder vuur heeft gelegen over diverse onderwerpen en ook via de social media vaak de gebeten hond was.

RijnGouweLokaal was het vaak niet met hem eens (onzinnige Maximabrug) maar waardeerden wel het feit dat hij na heftige discussies over de afvalpas tot behoorlijke aanpassingen is gekomen. Uit de discussie in de gemeenteraad bleek ook dat bij de discussie over het gratis parkeren de VOA een grote rol speelde. In de achterkamertjes lijkt er veel met de VOA te zijn besproken.

Ik heb nog nooit zo vaak de woorden “VOA” gehoord als in deze discussie. Eigenlijk had ik het gevoel dat het college ook wel gratis wil parkeren, maar dat men de mensen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen geen hogere lasten in het vooruitzicht wil stellen.

Het was een vervelend potje “zwarte pieten” met alleen maar verliezers.

De VVD is opgestapt, D’66 is een raadslid kwijt, het CDA is een raadslid kwijt, dus van de ruimte meerderheid van 25 zetels is er nu sprake van een minderheid van 18 zetels. Toch wil RijnGouweLokaal geen nieuwe wethouder en/of nieuwe collegepartijen. Het is nog 7 maanden tot de volgende verkiezingen en de nog overige collegeleden moeten de portefeuille maar verdelen. Verder zullen de overblijvende collegepartijen goed moeten nadenken over de voorstellen die nog behandeld moeten worden. Dus geen dichtgetimmerde voorstellen zonder enige ruimte voor verandering, maar zoeken naar een meerderheid op basis van de inhoud. RijnGouweLokaal heeft niet op voorhand gedoogsteun toegezegd, maar zal kritisch kijken naar de inhoud. Wel is het natuurlijk leuk dat zelfs 1 of 2 zetels de komende maanden het verschil kan maken. We hebben er zin in!

 

 

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE inzake sportspectrum

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

 

Alphen aan den Rijn, 14 juli 2016

 

Het college van B en W

 

Geacht College,

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van uw brief d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft u dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. U vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast vordert u een bedrag ad € 1.064.395,00 terug wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan u.

  1. Waarom bent u van mening dat Sportspectrum een bedrag van ruim € 1 mio moet terugbetalen ter zake van vreemd vermogen? Het gaat volgens u om taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen, maar waarom zou dat geld dan aan de gemeente terugbetaald moeten worden? Is dat geld op voorhand door de gemeente aan Sportspectrum betaald voor taken die niet uitgevoerd worden of is hier sprake van een reservering door Sportspectrum? Wat verstaat u precies onder vreemd vermogen? Waarom heeft u op basis van de voorgaande jaarverslagen van Sportspectrum niet eerder onderdelen van het vreemd vermogen terug gevorderd?
  1. U vordert een bedrag van € 505.429,00 subsidie terug van Sportspectrum. Kunt u aangeven waarom de subsidie aanzienlijk lager is dan voorlopig verleend?
  1. Is het op korte termijn terugvorderen van deze bedragen niet in strijd met uw brief d.d. 18 januari 2016 aan Sportspectrum? In die brief schrijft u (samengevat) immers dat u openstaat voor eventuele financiële hulpvragen, ondanks het feit dat er voor de gemeente geen enkele juridische gehoudenheid bestaat tot betaling van frictiekosten. U bent bereid bij te dragen onder een aantal voorwaarden. Algemeen uitgangspunt was en is dat Sportspectrum verantwoordelijk is voor de financiële opgaven die bij Sportspectrum spelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten die zijn ontstaan door het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente. U wilde verder van Sportspectrum weten welke bedragen Sportspectrum zelf op tafel kan leggen teneinde een zo gering mogelijk beroep te doen op de gemeente.
  1. Regelmatig hebben wij beiden vragen gesteld over de openstaande debiteuren van Sportspectrum. Bent u ervan op de hoogte dat onder andere de Sportverenigingen ARC en AZC debiteuren zijn van Sportspectrum en hun betalingsverplichtingen niet dan wel slechts ten dele kunnen nakomen? Zo ja sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en welke stappen heeft u ondernomen ten aanzien van de openstaande debiteuren nu debiteuren verwijzen naar met de gemeente gemaakte afspraken.
  1. Bent u ervan op de hoogte dat nu u op korte termijn ongeveer € 1.5 mio terugvordert van Sportspectrum, Sportspectrum genoodzaakt is AZC en ARC aan te spreken voor de openstaande bedragen, zeker nu de betalingsregelingen niet, dan wel slechts ten dele worden nagekomen en Sportspectrum nu het geld zelf dringend nodig heeft?
  1. Bent u zich ervan bewust dat Sportspectrum de door u gevorderde bedragen niet op korte termijn kan terugbetalen, waardoor een faillissement van Sportspectrum dreigt en in het verlengde daarvan ook ARC en AZC (nog) verder in de financiële problemen komen? Wat is uw standpunt in deze? Wat betekent daarnaast het faillissement van Sportspectrum voor Boost en andere taken die zij in opdracht van de gemeente uitvoert?
  1. Bent u bereid de vordering op Sportspectrum voorlopig te “bevriezen” en deze niet op te eisen, maar eerst met de gemeenteraad te overleggen over de huidige situatie, waarbij wij vragen om een duidelijke uitleg over de reden van verlaging van de subisidie en de middelen die terugbetaald moeten worden omdat het hier om vreemd vermogenzou gaan en de middelen derhalve niet voor Sportspectrum bestemd zouden zijn. Zo nee waarom niet?
  1. Gezien de urgentie van de situatie en eventueel dreigende faillissement(en) verwachten wij van u dat u op zeer korte termijn tot beantwoording van onze vragen over te gaat en dat u tot aan de beantwoording geen nadere stappen tegen Sportspectrum gaat ondernemen. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan verzoeken wij u ons eveneens te informeren. Wij zullen dan ondanks het zomerreces op de kortst mogelijke termijn een spoeddebat aanvragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Geurts en Ank de Groot-Slagter

RGL en SP maken zich zorgen over (mogelijk) faillissement Sport Spectrum

De fracties van de SP en RGL hebben vandaag vragen aan het college van B&W gesteld over de collegebrief waarin zij aankondigen ruim anderhalf miljoen euro terug te vorderen van Sport Spectrum.

Ank de Groot van RGL: “wij zijn natuurlijk al langer met de afwikkeling van Sport Spectrum bezig en hebben herhaaldelijk gevraagd naar zaken als de openstaande debiteuren en de eventuele terugvordering van gelden van Sport Spectrum. Deze actie van het college roept alleen nog maar meer vragen op.” Ronald Geurts (SP) vult aan: “ De gevolgen kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om de organisatie zelf maar met name ook om de sportverenigingen die nog een uitstaande schuld hebben staan bij Sport Spectrum. Zie zullen dan snel aan hun openstaande verplichtingen moeten voldoen. Met alle mogelijke gevolgen van dien want als ze dat niet kunnen dan vallen ze om.”

Vandaar dat beide fracties hierover gezamenlijk artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld. Daarnaast roepen ze het college op om geen nadere stappen tegen Sport Spectrum te ondernemen voordat hun vragen zijn beantwoord en voordat duidelijk is wat dit betekent voor de betrokken organisaties . Mocht het college hier niet voor openstaan dan zullen zij een verzoek voor een spoeddebat indienen.

 

Verantwoordingsdebat Julianabrug

Op 6 juli jl. vond tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering het verantwoordingsdebat over het ongeval met de Julianabrug plaats. Namens RijnGouweLokaal heb ik onderstaand betoog gehouden. Kern van mijn betoog is dat de gemeente weliswaar niet schuldig is aan het ongeval maar flinke steken heeft gemaakt als het om het veiligheidsbeleid gaat. De eerste reactie van het college na het verschijnen van het rapport stelde bijzonder teleur, maar na enkele dagen ontvingen de raadsleden een zeer uitgebreide brief, waarin het college heel nadrukkelijk excuses maakte en aangaf de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Ook tijdens de raadsvergaderingn bood burgemeester Spies opnieuw haar oprechte excuses aan, evenals de wethouders Hoekstra en Van Velzen. Er behoefde na dit debat niemand op te stappen. Er zullen inwoners van Alphen aan den Rijn zijn die dat onterecht vinden, maar er zijn ook inwoners die gezien het rapport dit een acceptabele uitkomst van het debat vinden. Zelf kan ik mij vinden in de uitkomst van het debat. Wel hoop ik dat het college voortvarend de aanbevelingen overneemt en daarnaast zullen wij oog moeten houden voor al degenen die schade hebben geleden en nog steeds kampen met de naweeën van deze ramp.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Algemene Beschouwingen 2015

Vijf minuten is niet veel, dus ik heb een keuze gemaakt en het zal in hoofdzaak over het sociaal en maatschappelijk domein gaan.

De crisis is over en het gaat goed in Nederland. Het kabinet strooit met

miljarden en ook in Alphen aan den Rijn houden we geld over. Fantastisch

allemaal. Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk. Mensen die in de bijstand zitten,

worden labbekakken genoemd, ouderen gaan niet meeprofiteren van iets

extra’s en als je hulp nodig hebt of chronisch ziek bent, heb je zowel landelijk

als plaatselijk pech gehad. En een kwart van Nederland kan niet op vakantie

omdat ze met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

 

 

Dit geldt dus voor Nederland maar vanavond met name ook voor Alphen aan

den Rijn. Want juist in onze eigen gemeente zouden we dat verschil kunnen en

moeten maken.

 

 

We hebben onze mond vol over nieuw en anders maar betekent dat eigenlijk

niet gewoon verschraling en slechter. Immers, er is sprake van een

taakstellende bezuiniging op het geheel van welzijn, cultuur en sport, juist die

zaken die een samenleving meer maken dan een verzameling individuen.

 

 

Ook als we nu kritisch naar de voorliggende kadernota kijken gaat er heel veel

geld naar economisch beleidsplan waar ik net als iets over heb gezegd. Dat

mag best een miljoen per jaar kosten en volgend jaar zelfs nog

€ 500.000,00 meer. Dit zou fantastisch veel geld zijn om gedeeltelijk in te zetten

voor werkgelegenheid in de sociale sector, om zo te tonen dat wij de

Alphenaren die ondersteuning nodig hebben, gewoon helpen.

 

 

Schokkend is ook de meicirculaire waaruit blijkt dat de bezuinigingen op de

jeugdzorg alleen maar zullen toenemen. Natuurlijk, dat is landelijk beleid en dat

neem ik de PvdA en de VVD hoogst kwalijk. Veel jongeren lijken extra in de

knel te raken. Dat was gisteren uitgebreid n het AD te lezen. Wij zouden dit

soort bezuinigingen in Alphen ongedaan kunnen maken door minder te

besteden aan andere zaken. Waarom zoveel geld naar de plannen rond de

openbare ruimte. Plannen die wij financieren uit de precariorechten. Een

nieuwe melkkoe is namelijk gevonden. De burgers wordt beloofd dat er geen

verhogingen komen en als de brief van Oasen dan bij iedereen op de mat valt,

stelt het college dat het hier gaat om een indirecte verhoging. Leuke verhoging

die voorlopig meer dan 3 miljoen structureel gaat opbrengen. En als je dat geld

dan eens aan mensen zou besteden in plaats van aan de openbare ruimte, ja

zelfs als zou je de helft daarvan aan mensen besteden, dan laat je zien dat het

je ernst is met de sociale agenda. Dan zou ik er in het alleruiterste geval nog

wel mee kunnen leven. Want het probleem bij dit alles is dat het college stelt

dat de mogelijke negatieve gevolgen van het verdeelprogramma binnen

programma 1 moeten/kunnen worden opgevangen. Wat houdt dat in? Nog

minder thuiszorg? Nog minder hulpmiddelen? Nog minder jeugdzorg?

 

 

Er mag dus heel veel geld naar openbare ruimte gaan. Dat mag wat ons betreft

heel veel minder. Wij zetten dat geld liever in voor andere zaken, zoals de  Streekmuziekschool, de bibliotheek, buurt- en sportverenigingen en wij kiezen

voor een ruim zwembadaanbod. Die discussies moeten namelijk allemaal nog

gevoerd worden. Bij het Economisch Beleidsplan hebben we het over

werkgelegenheid maar we vergeten dat Sportspectrum 110 mensen in dienst

heeft, waarvan het maar de vraag is hoeveel er blijven. Dat zelfde geldt voor de

bibliotheek of het theater. Het had dit college gesierd om ook kritisch naar de

andere programma’s te kijken en met een meer evenwichtig voorstel te komen,

waar ook de sociale en maatschappelijke agenda van kan profiteren.

 

 

Het college is trots op een overschot van € 2.6 miljoen. Wij niet. Wij hadden

graag gezien dat de maatschappelijke onrust in Alphen minder zou zijn,

mensen behoorlijke zorg krijgen, de bibliotheek een behoorlijk onderkomen

heeft, de Streekmuziekschool gewoon muziek kan blijven maken in haar

gebouw, sportverenigingen zich niet het hoofd moeten breken hoe het verder

moet.

 

 

Het lijkt wel of Alphen uit twee werelden bestaat. Een wereld waarin alles prima

gaat, men elkaar de bal toespeelt en met elkaar een glas drinkt en een wereld

waar het knokken is om zorg die men nodig heeft, werkloosheid door de

nodige faillissementen ook in Alphen aan den Rijn, een toenemend aantal

klanten bij de Voedselbank. Die kloof moeten we proberen te dichten in Alphen

aan den Rijn. Dat doen we in de eerste plaats om te zorgen dat het sociaal

domein die financiële middelen krijgt die daarvoor nodig zijn, ook al zal dat

inhouden dat we op andere gebieden minder geld te besteden hebben. Die

keuze mis ik in deze kadernota. Ik roep het college op bij de voorbereiding van

de begroting hier nog eens zeer kritisch naar te kijken.

 

 

Mijn keuze om het vanavond over het sociaal domein te hebben, komt

allereerst door ons meldpunt, waar we schrijnende gevallen horen.

 

 

Ik werd in deze keuze bevestigd door een noodkreet die een Alphense

inwoonster eergisteren op Facebook plaatste: ook bezuinigen ze op

chronische zieken door geen invalidekaart meer af te geven omdat mensen er

buitenaf te goed uitzien, dus ook de scootmobiel gaat foetsie. Van mijn laatste

centjes koop ik echte geraniums om er achter te zitten en weg te kwijnen. Dit

verhaal eindigt met: “En ik bid en hoop dat dit gedoe met bezuinigen snel over

is en dat alles weer naar het oude mag, Want dit is geen lever meer dit is HEL”.

 

 

Voorzitter, in deze kadernota worden keuzes gemaakt die niet de keuzes van

RijnGouweLokaal zijn.

 

Ank de Groot-Slagter

Uit de raad van 25 juni 2015

Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter RijnGouwelokaal

Raadsvergadering van 25 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. kon iedere partij algemene

beschouwingen houden over de kadernota. De kadernota geldt als uitgangspunt van

de in oktober a.s. vast te stellen begroting.

 

Uiteraard had ik van tevoren tezamen met de inbreng van de commissieleden en

steunfractieleden de algemene beschouwingen namens RijnGouweLokaal gemaakt.

Ik heb deze helaas niet in de raad zelf kunnen houden.

De vergadering was al om 19.00 uur begonnen en mijn rug gaf het om 22.00 uur echt

helemaal op ondanks de pijnstillers. Lastig om dan alleen in de raad te zitten. Toch

meen ik dat het goed is om deze algemene beschouwingen wel te publiceren want

het geeft namelijk de mening van RijnGouweLokaal weer op het gevoerde beleid in

onze gemeente. En ik zal er uiteraard voor pleiten om voortaan eerst met het

belangrijkste agendapunt van de avond te beginnen.

In die raadsvergadering gebeurde overigens meer. Ik had in overleg met de PvdA en

GroenLinks een motie voorbereid om tot een betere actieve informatieplicht van het

college te komen. Deze plicht is wettelijk vastgelegd maar hoe die plicht uitgevoerd

moet worden, is lang niet altijd duidelijk. Te vaak moeten raadsleden zaken in de

krant lezen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plannen

rond het Nutsgebouw en Rijnhaven. Het college had niet eens veel moeite met de

inhoud van de motie maar wel met mijn toelichting. Men voelde dat als wantrouwen.

Als dat inderdaad zo was geweest, had ik uiteraard een motie van wantrouwen

ingediend. De motie werd gesteund door PvdA, GroenLinks (deze partijen dienden

de motie mee in), SP en Beter Alphen. D66 trok de steun voor de motie in omdat mijn

toelichting niet in goede aarde viel.

Al met al een gemiste kans voor raadsleden om hun eigen positie ten opzichte van

het college te versterken.

Ook andere moties van de oppositie haalden het niet, zoals een door ons samen met

GroenLinks voorbereide motie over het monumentenbeleid en een in stellen

raadswerkgroep voor dit monumentenbeleid.

Twee moties haalden het wel: een mede door ons ingediende motie over de

huisvesting van de bibliotheek, teneinde er voor te zorgen dat ook in de kernen een

behoorlijke bibliotheekvoorziening blijft bestaan, alsmede een door de PvdA

opgestelde en door ons mede ingediende motie over het steunen van vrijwilligers en

het instellen van een vrijwilligersprijs. De door de SGP opgestelde en door ons mede

ingediende motie om de precariorechten terug te betalen aan de inwoners haalde het

ook niet.

RijnGouweLokaal heeft tegen de bibliotheekvisie van het college gestemd omdat we

die echt te mager en te beperkt vinden. Het gaat namelijk niet om een visie maar om

een bezuiniging van € 200.000,00.

We zijn wel akkoord gegaan – zij het aarzelend – met de startnotitie Economisch

Beleidsplan. Er gaat veel geld naar toe – € 1 miljoen per jaar – en de vraag is of het

echt wat gaat opleveren. Aan de andere kant, we kunnen niet wegkijken van de vele

werklozen (ook in Alphen) en we zullen moeten proberen Alphen sterker te maken.

Wel zullen wij zeer kritisch de ontwikkelingen volgen om zo nodig bij te kunnen

sturen. Cofinanciering lijkt een toverwoord. We zullen zien!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

Lees meer