Amendement De Thermen 2 Prijskaartje

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Agendapunt 8 raadsvergadering van 17 juli 2008

 

Onderwerp: keuze ontwikkelingsmodel locatie zwembad De Thermen

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 juli 2008
Ondergetekende stelt het volgende aanvullende amendement voor:

5.: De meerkosten van het nieuwe zwembad vast te stellen op € 525.000,00 aan jaarlasten, bestaande uit € 375.000,00 kapitaallasten welke gedekt zullen worden uit de gemeentebegroting en € 150.000,00 aan exploitatielasten, welke gedekt zullen worden uit de zwembadexploitatie.

Volgens de huidige gegevens gaan alle gebruikers rond de 30% meer betalen. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling omdat een zwemvoorziening een laagdrempelig karakter moet hebben. Aan de andere kant vinden wij het reëel dat aan de gebruikers een bescheiden (extra) vergoeding wordt gevraagd. Door een scheiding aan te brengen in de exploitatielasten (deze houden rechtstreeks verband met het gebruik van het zwembad) en de kapitaallasten (dit zijn indirecte kosten en de gemeente krijgt daar een gebouw voor terug en we financieren vaker grote projecten) kan de prijsstijging binnen de perken blijven. Daarnaast is het zo dat – mocht de kwestie van de verzekering een goede afloop voor de gemeente hebben – de gemeente extra middelen gaat ontvangen die weer in mindering kunnen worden gebracht op de totale bouwsom, waardoor de kapitaallasten lager worden.
Ondertekening en naam:   Alphen Eén

Dit amendement is niet gesteund door de VVD, CDA, PvdA

 

Bestemmingsplan Kerk en Zanen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paul de Hoog, Voorzitter en voormalig Raadslid RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Bestemmingsplan Kerk & Zanen

De gemeenteraad bijeen op 29 mei 2008:

Gehoord de beraadslaging

Overwegende:

  • Dat het, gelet op het belang van het openbaar groen in de gemeente en in Kerk &  Zanen, wenselijk is de groenstrook aan het Kroospad blijvend te bestemmen tot groenvoorziening
  • Dat er derhalve geen noodzaak is voor een wijzigingsbevoegdheid van B&W die bebouwing mogelijk maakt in dit gebied

Besluit:

Artikel 9.4 Wijzigingsbevoegdheid op grond van artikel 11 WRO te schrappen en de plankaarten overeenkomstig aan te passen.

Paul de Hoog

Behoud Het Kasteel

Alphen Eén, PvdA en SP willen Het Kasteel helpen.

10-02-2008

Jan

Jan de Groot, Commissielid, Secretaris, Fractie-secretaris Rijngouwelokaal

Door: Jan de Groot

Alphen Eén, PvdA, en SP hebben vrijdagavond toegezegd zich hard te maken om Het Kasteel te behouden. Zij zijn het niet eens met het besluit van het college van B & W, om Het Kasteel failliet te laten gaan en daarna pas te denken aan een doorstart. Lees meer

Invoering WMO

Een pittige discussie tussen Ank de Groot-Slagter en de Pvda over de financiele stand van zaken rondom Stichting Welzijn

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker Rijngouwelokaal

Lees meer

Schriftelijke Vragen Rotonde Aarlanderveen

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 43 HET REGLEMENT VAN ORDE

Lees meer

Eindejaarstoespraak Ank de Groot-Slagter

Eindejaarstoespaak

Tijdens de laatste zitting van de Gemeenteraad op 21 december 2006 heeft Ank de Groot – Slagter, als nestor (raadslid, dat het langst in de raad zit) van de raad, volgens de traditie een “Eindejaarstoespraak” gehouden.

Lees meer

Uitnodiging Bewonersoverleg 17 oktober 2005

Aan de bewoners en winkeliers van de Lage Zijde.

Nu de vernieuwing van de Hoge Zijde nagenoeg is afgerond maakt de gemeente plannen om de Lage Zijde aan te passen. Dat is dus het gebied waarin u woont. In de pers zijn daarover al enkele artikelen verschenen en ook op TV West is er aandacht aan besteed.

Als grootste lokale fractie “Alphen Eén” willen wij graag met u overleg-gen hoe uw wensen kunnen worden ingepast in de komende gemeentelijke plannen. Alhoewel de gemeente officieel nog geen exacte ideeën bekend heeft gemaakt zijn in de pers wel een aantal mogelijke bouwactiviteiten genoemd.

Om uw mening te peilen, en uw visie aangaande de inrichting van de Lage Zijde te horen, organiseert de fractie van “Alphen Eén” een inspraak-avond om samen met u te discussiëren over de toekomst van uw buurt. Dat maakt het voor onze fractie mogelijk om in de discussie met het College uw plannen en wensen voor de Lage Zijde te laten horen.

Kom naar deze bijeenkomst en laat uw stem horen zodat uw buurt wordt verbouwd op een manier, die aansluit bij uw wensen. Het bewonersoverleg vindt plaats op maandagavond 17 oktober a.s. om 20.00 uur in het gebouw “Dames van Alphen “ Lauraplein 2, 2406 BB Alphen aan den Rijn. (het oude NABIJ).

Wij rekenen op uw komst.